top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

תכנית מנחים בכירים באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו-אתיקה

קורס זה מיועד לבוגרי תכנית הכשרת מנחים באינטליגנציה רגשית אתיקה וביו-אתיקה ומיועד עבור

.אלה המבקשים להעמיק את כישורי ההנחייה שלהם

 

כישורי חשיבה מסדר גבוה הם צורך חיוני להסתגלות חברתית, מקצועית, אישית ובינאישית. כישורים אלו מהווים את הבסיס לתחושת המסוגלות והיכולת של האדם להתאים עצמו לתנאים משתנים ללא

.הרף ולעתים להתאים את המציאות למצבים בהם הפרט נמצא ברגע נתון

חשיבה מסדר גבוה מכילה מרכיבים חיוניים כמו: שאילת שאלות, הגדרת בעיות, טיפוח יכולת זו

.מאפשר חשיבה ספיראלית וסינרגיה קוגניטיבית לפיתוח איכות חיים מיטבית

 

הלומדים בקורס זה ילמדו כישורי חשיבה, יצירתיות, הגדרת בעיות, ניתוח נתונים; יפתחו כישורי למידה וחקר אינטרדיסציפלינריים לצד תהליכים מטה קוגניטיביים בחשיבה וחשיבה יצירתית

.ואינטואיטיבית

 

היקף הקורס

שעות אקדמיות: 32

אחת לחודש בימי שישי (4 ש"א כל מפגש)

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום

."והשתתפות בתכנית הלימוד "מנחה בכיר.

bottom of page