top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

קורס שיטת החיסון הפסיכולוגי לקידום בריאות

ד"ר אורדית טרנטו, חוקרת פסיכולוגיה, קוגניציה ושפה ופרופ' יורי גדרון, פרופסור לפסיכולוגיה רפואית, מתמחה בוויסות עצבי של מחלות

קורס זה ילמד גישה קוגניטיבית לקידום בריאות ושיפור אורח חיים. הקורס יקנה תחילה ידע כללי

.אודות האתגרים הבריאותיים בעולם, ושיטות מקובלות לעידוד אורח חיים בריא ואת מגבלותיה

הקורס יתעמק בהמשך בקשר שבין תהליכים קוגניטיביים והתנהגות בכלל והתנהגות בריאותית בפרט

.עיקר הקורס יעסוק בלימוד שיטת החיסון הפסיכולוגי, בשני חלקים: תיאורטי והתנסותי

 

נושאי הקורס

האתגרים הבריאותיים בעולם

גורמי-סיכון התנהגותיים של מחלות

שיטות מקובלות לעידוד אורח חיים בריא

הקשר בין תהליכים קוגניטיביים והתנהגות בכלל והתנהגות בריאותית

שיטת החיסון הפסיכולוגי – עקרונות

שיטת החיסון הפסיכולוגי – יעילות

שיטת החיסון הפסיכולוגי – תרגול בקהילה

  

משך הלימודים

 הלימודים בהיקף 32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א, אחת לשבוע אחה"צ בין השעות 17:15-20:30 או בבוקר בשעות 10:00-13:15

  

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום

.והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר

bottom of page