top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

כלכלה התנהגותית

הגב' לירום שביט, כלכלנית ומנחת קבוצות

כלכלה התנהגותית היא תחום מחקר חדש יחסית ומטרתו היא לשלול את ההנחה הבסיסית של הכלכלה הקלאסית אשר מתארת את האדם כמקבל החלטות הגיוניות ורציונאליות וכמי שמפגין שליטה עצמית מושלמת. התחום מורכב מפסיכולוגיה וכלכלה יחדיו ובא למעשה להסביר ולהגדיר את התנהגות האדם והחלטותיו הלא רציונליות באמצעות בחינת דפוסי חשיבה ורמת המודעות של הפרטים בתהליך קבלת ההחלטות ובחינת התוצאות בהתחשב ברציונאל שעומד מאחורי קבלת

.ההחלטה

מטרת הקורס היא לשקף את הנקודות העיקריות המשפיעות על החלטותיו של האדם על פי מחקרים שונים נעשו בתחום. חשיפת הפרט לדפוסי התנהגות ורגש המשפיעים על החלטותיו, תוכל לתת למשתתפים את ההבנה כי קיימת יכולת בחירה שונה ומודעת עבור החלטות שנעשות כמעט באופן

.אוטומטי מבלי להכיר לעומק את שעומד מאחוריהן באופן לא מודע


:הנושאים שיועברו במסגרת התכנית בקורס

הנחות יסוד בכלכלה קלאסית -

תהליך קבלת החלטות -

הטיות קוגנטיביות והחלטות שיפוטיות -

יחסיות -

מחיר החינם -

סיכון מול סיכוי -

משך ההשתלמות

8 מפגשים, כל מפגש 4 ש"א, סה"כ 32 ש"א.

ההשתלמות מתקיימת אחת לשבוע, בימים משתנים (תלוי ברישום לקבוצה), בין השעות 17:15-20:30.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page