top of page
 מרכז לימודים וטיפול אינטגרטיבי
על בסיס אינטליגנציה רגשית
לוגו שקוף.png

הבניה של גשר תרבותי ביחסי רופא -מטופל

ד"ר אורדית טרנטו, חוקרת פסיכולוגיה, קוגניציה ושפה

בקרב אוכלוסיות מהגרים ובקרב מיעוטים, הבדלים בנגישות לשירותי רפואה, באפשרויות לביצוע דיאגנוסטיקה ומוטיבציה לקבל טיפול, משפיעים על סיכויי החלמה כמו גם הפחתה של תמותה. ניתן לצמצם פערים אלו על ידי התייחסות לפערים תרבותיים כגורם משמעותי לאתגר הניצב בפני רופאים ורופאות לייצר יחסי רופא חולה נאותים כמו גם להצליח להבין את החולה על ידי הבנה של שפה תרבותית. כמו כן, הבדלים חברתיים/תרבותיים ושפתיים משפיעים על אופי של תקשורת בין אישית ובכך גם על אופי  הקשר בין רופא וחולה. מחקרים מצביעים על כך שתקשורת אפקטיבית בין רופא וחולה יכולה להניב תוצאות טובות יותר בכל הקשור לשביעות רצון של חולה, נכונות לטיפול, ותוצאות של מחלה (Rosenberg, 1997, Stewart, 1995). בקורס זה נתייחס לנושאים הבאים: חסמים תרבותיים גישות תיאורטיות, הכרה של רופא בתפיסות אתנוצתריות המקשות על התייחסות אמפתית והבנייה של יחסי אמון, תקשורת אפקטיבית הנשענת על הבנה תרבותית וביסוס שיתוף פעולה עם מטופל/ת בהחלטות לגבי טיפול.

 

תנאי קבלה

- תואר ראשון לפחות במדעי ההתנהגות והחברה (חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ניהול, חינוך, יעוץ חינוכי), במקצועות טיפוליים שונים (עבודה סוציאלית, משפט, סיעוד, פסיכותרפיה, טיפול באמנויות וקלינאות תקשורת).

- בהתאם לשיקול דעת, יתקבלו גם בעלי תואר ראשון ומעלה בתחומי לימוד אחרים

- ראיון אישי

משך ההשתלמות

32 ש"א, 8 מפגשים של 4 ש"א, אחת לשבוע בימי ג' בין השעות 10:00-13:15 או 17:15-20:30.או ימי ה' 17:15-20:30.

 

תעודה

למשתתפים באופן סדיר בלימודים ולממלאים אחר כל דרישות התכנית תוענק תעודה על סיום והשתתפות בהשתלמות. התעודה מטעם המרכז לאינטליגנציה רגשית בהנהלת פרופ' דניאלה קידר.

bottom of page